تیتر خبرها

کلیه مقالات

فاصله اطمینان

فاصله اطمینان تخمینی از دامنه ای را که میانگین و یا دیگر مقیاس های اندازه گیری،مثل درصد مشاهدات مربوط به یک جامعه خاص که باید در آن قرار گیرد، فراهم می آورد.این دامنه مبتنی است بر پاسخ های جمع آوری شده از نمونه، تعداد مشاهدات و درجه خطای پذیرفته شده. دامنه میانگین که با فاصله اطمینان پیش بینی می شود، دلالت دارد بر اینکه شما قطعا دارای درصد احتمال هستید تا میانگین جامعه پاسخ دهندگان در محدوده قابل قبولی از میانگین نمونه قرار گیرد.

توضیحات بیشتر »

ضریب همبستگی پیرسون

همبستگی پیرسون ، همبستگی پارامتری است که آن را با rp نشان می دهند. ارتباط خطی بین دو متغییر که یکی متغییر مستقل و دیگری متغییر وابسته است را نشان می دهد. به عبارت دیگر ضریب همبستگی پیرسون یک شاخص متقارن است. یعنی متغییر وابسته را می توان بر مبنای متغییر مستقل و متغییر مستقل را می توان بر مبنای متغییر وابسته محاسبه کرد که نتایج هر دو حالت، یکی است.

توضیحات بیشتر »

آزمون آماری غیر پارامتری(Non Parametric Test)

برای استفاده از آزمونهای غیرپارامتری شرایط کلی زیر مورد توجه است: داده های یا متغییر مورد مطالعه، دارای سطح اندازه گیری کیفی و به صورت اسمی و رتبه ای می باشند. توزیع داده ها در جامعه آماری، از توزیع نرمال پیروی نمی کند. در پژوهشی که شیوه نمونه گیری غیر احتمالی باشد، از آزمونهای غیرپارامتری استفاده می شود. در آزمونهای غیرپارامتری، میانه یک یا چند متغییر را در یک یا چند گروه مقایسه می کنند.

توضیحات بیشتر »

خطای نوع اول و خطای نوع دوم

خطای نوع اول پس از انجام آزمون های آماری پژوهشگر در مورد رد یا عدم رد فرضیه تصمیم می گیرد.اگر نتایج آزمون به گونه ای باشد که نتوان آن را رد کرد،جایی برای اثبات یا تایید فرضیه پژوهشی باقی نمی ماند؛ اما اگر فرضیه صفر رد شود به طور غیرمستفیم فرضیه پژوهشی تایید می شود. اگر فرضیه صفر در واقع صحیح باشد ولی پژوهشگر تصمیم به رد آن بگیرد خطای نوع اول رخ داده است. به بیان دیگر این نوع خطا هنگامی انجام می شود که فرض صفر درست است اما پژوهشگر به اشتباه، فرض صفر را رد کرده و فرض پژوهش را می پذیرد. خطای نوع اول را با علامت آلفا نشان می دهند که سطح معنی داری گفته می شود و کوچکترین آن معمولا برابر با 0/05 است.

توضیحات بیشتر »

کارگاه صفر تا صدSPSS نوروز

کارگاه های اس پی اس اس

آکادمی تحلیل آماری ایران برگزار می کند: کارگاه صفر تا صد SPSS  با رویکرد نگارش پایان نامه  و به شیوه (IBM) نام کارگاه:دوره ویژه نوروز 1395"کارگاه 40ساعته آموزش نرم افزار اس پی اس اس(SPSS) با رویکرد نگارش مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها" "ترکیب موثری از آمار کاربردی ، روش تحقیق و پایان نامه نویسی، نرم افزار SPSS و قدرت تحلیل کلیه خروجی های حاصله در پایان نامه ها، مقالات و طرحهای پژوهشی" زمان:شنبه،یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه، چهارشنبه هفتم تا یازدهم فروردین 95 از ساعت 11 تا 19 هزینه ثبت نام دانشجویی(قبل از شروع سال نو):550 هزار تومان مدرس:دکتر محسن مرادی محل تشکیل:آکادمی تحلیل آماری ایران کارگاه کاربردی مهارتی و تضمینی می باشد رزرو با:09100071804

توضیحات بیشتر »