تیتر خبرها
نوشتن مقاله کیفی

نکات مهم برای نوشتن مقاله با رویکرد کیفی

نکات مهم برای نوشتن مقاله با رویکرد کیفی

چکیده

هدف از این مقاله شرح چگونگی تهیه مقاله تحقیق کیفی است. مقاله در مورد مولفه های اساسی، برای تهیه مقاله کیفی بحث می کند. موضوعاتی که به آنها پرداخته می شود: اندازه نمونه ، روش نمونه گیری ، روش جمع آوری داده ها ، اعتبار و قابلیت اطمینان ، کیفیت داده ها و یکپارچگی یافته های کیفی است. امیدوارم این مقاله آکادمی تحلیل آماری ایران به عنوان یک چک لیست مقدماتی شما را یاری رساند

تحقیقات کیفی به محققان کمک می کند تا موضوعات را در یک زمینه خاص در رشته های تحقیقاتی خود مطرح کنند. تعدادی از رویکردهای تحقیق وجود دارد که در زیر چتر روشهای کیفی گنجانده شده است. رشته های علوم اجتماعی قراردادهای مختلفی در مورد بهترین روشها در تحقیقات کیفی دارند. این مقاله ساختار مقاله تحقیقی کیفی را توصیف می کند که برای چاپ در یک مجله معتبر ارزیابی می شود. اگرچه مقاله به تحقیقات کیفی اشاره دارد ، اما می توان اصول مشابهی را برای تحقیقات کمی و روشهای ترکیبی که ترکیبی از رویکردهای کمی و کیفی را برای درک بهتر مشکلات تحقیق از هر دو روش به کار می برد ، به کار برد.

تحقیقات کیفی برای پرداختن به سوالات “چگونه” به جای “چند یا چه” ، برای درک زندگی واقعی از دیدگاه افراد مورد مطالعه و بررسی و بیان فرآیندها استفاده می شود. همانطور که تحقیقات کمی روش های زیادی برای جمع آوری داده ها (به عنوان مثال ، بررسی های پیمایشی و آزمایشگاهی) و تجزیه و تحلیل داده ها (به عنوان مثال ، مدل سازی معادلات ساختاری ، رگرسیون چندگانه و تحلیل عاملی) را شامل می شود ، تحقیقات کیفی نیز شامل این موارد است. به عنوان مثال ، ممکن است فردی با استفاده از یک مورد یا یک روش قوم نگاری ، جمع آوری داده را انتخاب کند. با این حال ، هنگام تجزیه و تحلیل داده ها ، فرد می تواند به استفاده از روش های موردی یا مردم نگاری ادامه دهد یا حتی از گراندد تئوری استفاده کند. علاوه بر این ، تحقیقات کیفی می تواند استقرایی یا قیاسی باشد و گاهی اوقات ترکیبی از استقرایی و قیاسی است.

دلایل رایج در رد مقالات تحقیق کیفی عبارتند از:

 • (i) بیان نامشخص سوال تحقیق ،
 • (ii) ساختار نامشخص مقاله ،
 • (iii) ناسازگاری بین نظریه ها ، روش ها و تجزیه و تحلیل داده ها
 • و (IV) ناسازگاری در ارائه یا استفاده از مقاله اصلی مفاهیم.

استفاده از روش ضعیف دلیل دیگری برای رد نسخه خطی کیفی است. دلایل دیگر می تواند ناتوانی محقق در ارائه دفاعی متقاعد کننده از اندازه مجموعه داده ، عدم توانایی در زمینه سازی مجموعه داده ، تعصب انتخاب نمونه ، جمع آوری ضعیف داده ها ، توضیح نامناسب روش ها و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری های نامناسب باشد. برای کمک به نویسندگان و بازرسان ، پیشنهاداتی را برای تهیه یا بررسی یک نسخه تحقیقی کیفی برای یک مجله با بررسی همتا ارائه خواهم کرد. این نکات از تجربیات من به عنوان نویسنده ، داور و ویراستار همکار گرفته شده است.

 

تناسب هدف در یک شرایط موقعیتی

هنگام تهیه یک مقاله تحقیق کیفی ، مهم است که با این سوال شروع کنیم ، “آیا روش های تحقیق متناسب با ماهیت سوالاتی است که مطرح می شود؟ به عنوان مثال ، آیا محقق می خواهد فرآیندهای اجتماعی یا ساختارهای اجتماعی را درک کند؟ آیا تنظیمات ، گروه ها یا افراد از نوعی مورد بررسی قرار می گیرند که امکان انتخاب مجدد آنها وجود ندارد؟ ” در مرور چندین مقاله کیفی ، متوجه شدم که هر یک موارد زیر را ذکر کرده است ، البته نه لزوما به همان ترتیب:

 • (i) برای بحث در مورد اینکه چرا این تحقیق مورد نیاز است.
 • (ii) به روشنی در مورد اینکه آیا قصد ساختن نظریه جدید است یا تفصیل در مورد یک نظریه موجود.
 • و (iii) توضیح دلیل انتخاب این زمینه و واحد تجزیه و تحلیل خاص. محقق باید توضیح دهد که انگیزه مطالعه چیست و چرا روشها مناسب هستند. برای مطالعات استقرایی ، بیان انگیزه به این معنی است که محقق باید ادبیات را مرور کند تا خلاء تحقیقات قبلی را نشان دهد و توضیح دهد که چرا پر کردن این خلا مهم است.

 

روش شناسی

کلیه مقالات باید شامل یک بخش روش ها باشد که مشخص کننده استراتژی استخدام نمونه ، اندازه نمونه ، جمع آوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها باشد. نویسندگان مقالات کیفی باید بحث کنند که آیا آنها از افراد ، حوادث یا موارد نمونه برداری می کنند و چرا از آنها نمونه برداری می شود. از نظر اندازه نمونه ، اهمیت یافته ها و تعمیم یافته ها ، “سطح معنی داری” به طور رسمی توافق نشده است. تعداد مشخصی از مصاحبه ها یا مشاهدات وجود ندارد که باید در یک تحقیق کیفی انجام شود. تعداد آنها به تعداد کافی بستگی دارد به سوالی که یک محقق می خواهد به آن پاسخ دهد. بنابراین ، برای نویسندگان ضروری است که توجیهی برای اندازه نمونه و محدودیت آن ارائه دهند. محققان باید به یاد داشته باشند که هدف از یک مطالعه کیفی همیشه پیش بینی یا تعمیم یافته های مطالعه نیست. در یک مطالعه کیفی ، به جای اندازه نمونه ، باید به کیفیت مجموعه داده توجه بیشتری شود.

اصول انتخاب

واحد (های) تحقیق ممکن است یک یا ترکیبی از افراد ، رویدادها ، موسسات ، نمونه های رفتار طبیعی ، گفتگوها ، مطالب نوشتاری و دیداری و غیره باشد. انتخاب این واحدها باید از لحاظ نظری توجیه شود (به عنوان مثال ، باید مشخص شود که چگونه پاسخ دهندگان انتخاب شده اند). برای منبع داده ها (مثلاً شرکت کنندگان ، تنظیمات یا اسناد) باید دلیل منطقی وجود داشته باشد. باید در نظر گرفت که آیا منبع داده به طریقی مهم غیرعادی است. محدودیت های داده ها مانند عدم پاسخ و امتناع از شرکت باید مورد بحث قرار گیرد.

 

وضوح فرآیند تحقیق

در مورد فرآیند دستیابی باید بحث شود:

 • (i) نحوه جمع آوری و ثبت داده ها ،
 • (ii) چه کسی داده ها را جمع آوری کرده ،
 • (III) هنگام جمع آوری داده ها ، و
 • (IV) نحوه توضیح مطالعه برای شرکت کنندگان.

سایر محققان باید بتوانند مطالعه را با استفاده از فرایند تحقیق توصیف شده در متن تکرار کنند. توضیحات مربوط به تأیید هیئت بررسی نهادی باید در بخش روش ها ذکر شود. روش تأمین رضایت آگاهانه و همچنین بحث در مورد هرگونه نگرانی اخلاقی که در طول تحقیق بوجود آمده باید ارائه شود.

 

تحلیل داده ها

محققان باید توضیح دهند:

 • (i) نحوه انجام تجزیه و تحلیل ،
 • (ii) نحوه تولید مضامین ، مفاهیم و دسته ها از داده ها ،
 • و (iii) اینکه آیا تجزیه و تحلیل به کمک رایانه انجام شده است

(و در صورت وجود ، چگونه). اطمینان از دقت تحلیلی مانند اقدامات انجام شده برای جلوگیری از انتخاب در استفاده از داده ها ، مثلث بندی ، قابلیت اطمینان اینترتر ، بررسی تخصصی و قابل اعتماد بودن باید توضیح داده شود. جایگاه محقق باید بیان شود (به عنوان مثال آیا آنها نقش خود ، سوگیری احتمالی و تأثیر بر تحقیق را بررسی كرده اند). هنگام تجزیه و تحلیل داده ها ، برخی از مطالعات کیفی از امتیازات قابلیت اطمینان رمزگذار استفاده می کنند که نشان دهنده توافق بین رمزگذاران در تفسیر داده ها است. معمولاً محققان در مورد قابلیت اطمینان یا قابل اعتماد بودن تفسیر داده ها بحث می کنند.

 

ارائه یافته ها

تحقیقات باید “زمینه سازی” شود: نقل قول ها ، یادداشت های میدانی و سایر داده ها باید به گونه ای شناسایی شوند که خوانندگان را قادر به قضاوت در مورد شواهد مورد استفاده قرار دهند. برخی از نویسندگان موفق به ارائه موارد زیر نمی شوند: شواهد و نتیجه گیری ها (اعتبار) و (چهارم) بررسی کافی موارد یا شواهدی که ممکن است نتیجه گیری ها را رد کنند.

ارائه داده ها برای ارزیابی قابل قبول بودن نظریه پردازی موفق بسیار مهم است. داده ها ممکن است به صورت “نقل قول های قدرت” و “قیمت های اثبات شده” باشد. نقل قول نیروگیرترین بخش داده هایی است که محققان در اختیار دارند. نقل قول ها نکاتی را نشان می دهد که اعتبار یافته های تحقیق را افزایش می دهد. در حالت ایده آل ، نویسندگان می توانند برای هر نکته یا استدلالی که ارائه می دهند چندین نقل قول ارائه دهند تا اثبات گفته های خود را داشته باشند. نویسندگان نباید انتظار داشته باشند که نقل قول خودش بیان کند. نویسندگان باید به بیان داستان خود به صورت یکپارچه و جامع بیندیشند.

 

منابع این مقاله

برای نویسندگان و بازرسان مهم است که از رویکردهای مختلف در تحقیقات کیفی آگاهی داشته باشند. من برای تهیه و بررسی تحقیقات کیفی برخی از منابع را ذکر خواهم کرد (کرسول ، 2015 ، کرسول و پلانو کلارک ، 2014 ؛ دنزین و لینکلن ، 2005 ؛ کریپندورف ، 2004 ؛ مارشال و روسمن ، 2006 ؛ ماکسول ، 2005 ؛ و کالینز ، 2007 ؛ ریچاردز ، 2012 ؛ سیلورمن ، 2005 ؛ اشتراوس و کوربن ، 2005 ؛ ولکات ، 2007).

 

خواندن مقالات زیر به محققین عزیز توصیه می شود

 

از کپی کردن مطالب سایت یا کانال بدون ذکر منبع خودداری شود.

آدرس کانال تلگرام: https://telegram.me/analysisacademy

درباره ی admin