تیتر خبرها
مطالعات طولی

تحقیق طولی(تعریف، انواع، مزایا، معایب)

تحقیق طولی(تعریف، انواع، مزایا، معایب)

 مطالعات طولی Longitudinal studies از اندازه گیری مستمر یا مكرر برای پیمایش نگرش افراد خاص در طی دوره های طولانی مدت كه معمولاً سال ها یا ده ها سال است،  استفاده می كنند. این نوع از تحقیقات در دسته ی تحقیقات با استراتژی توصیفی است که معمولاً دارای ماهیتی توصیفی می باشد و داده های عموما کمی و / یا حتی کیفی در مورد بدون اینکه تحت تأثیر مداخلات خارجی باشد در قالب متغیر های با نقش های مختلف جمع آوری می شود. به همین ترتیب ، از آنجا که داده ها برای افراد معین در یک گروه از پیش تعریف شده جمع آوری می شود ، ممکن است آزمون های آماری مناسب برای تجزیه و تحلیل تغییر در طول زمان برای گروه به طور کلی یا برای افراد خاص انجام شود (ون بل و همکاران[1]، 2004). در مقابل ، تجزیه و تحلیل مقطعی cross-sectional studies یک نوع مطالعه دیگر  از تحقیقات با استراتژی توصیفی است که ممکن است متغیرهای مختلف را در یک نمونه معین تجزیه و تحلیل کند ، اما هیچ اطلاعاتی در مورد تأثیر زمان بر متغیرهای اندازه گیری شده ارائه نمی دهد، یعنی از لحاظ ماهیت ایستا است. بنابراین به طور کلی برای بررسی روابط علت و معلولی اعتبار کمتری دارد. با این وجود ، مطالعات مقطعی نیاز به زمان کمتری برای عملیات میدانی خود دارد ، و ممکن است برای ارزیابی های اولیه ارتباطات همبسته یا علی قبل از شروع تاثیر زمان در مطالعات طولی، بتواند اطلاعات مفیدی را ارائه نماید.(کاروآنا[2] و همکاران، 2015)

طرح های مطالعه طولی

 تحقیقات طولی ممکن است اشکال مختلف مختلفی داشته باشد. آنها معمولاً توصیفی هستند ، با این حال ممکن است تجربی نیز باشند. برخی از این موارد به طور خلاصه در زیر مورد بحث قرار گرفته است:

 1. مطالعات تکراری یا مکرر مقطعی که شرکت کنندگان در این مطالعه به طور عمده و یا کاملاً متفاوت در هر مورد نمونه گیری هستند. به عبارت ديگر در اين طرح از يك جامعه آماری در مراحل مختلـف نمونه گیری های مستقلي صورت ميگيرد. نقطه قوت ويژه طرح های مکرر مقطعی اين است كه در هر مرحله از جمع آوري اطلاعات، نمونه اي از جمعيت موجود در آن مقطع زماني انتخاب مي شود. از اين رو، اين طرح يـك سـري از برآوردهاي مقطعي از پارامترهاي جامعه را فراهم ميآورد . به علاوه، از آنجا كـه در هر مرحله از طرح پيمايشي مكرر، نمونه جديدي به كار مي رود، جمع افـراد حاضـر در نمونه هاي مراحل مختلف، نمونه بسيار بزرگي را به دست ميدهد كه تعداد مـوارد داده های گمشده را در آن به اندازه اي خواهد رشانید كـه بـراي تحليـلهـاي آمـاري مختلف مناسـب باشـد
 2. مطالعات آینده نگر که همان شرکت کنندگان در طی یک دوره زمانی دنبال می شوند. برخی از محققین این طرح های آینده نگر را طرح های پانل نیز می خوانند.در حقیقت پيمـايش پانـل طرحـي اسـت كـه در آن ابزارهـاي اندازه گيري مشابهي در مقاطع زماني مختلـف بـراي يـك نمونـه واحـد اجـرا مـي گردنـد . پيمايشهاي پانل از نظر فاصله بين مراحل مختلف جمع آوري اطلاعات و طول دوره كـل طرح با هم فرق دارند. این طرح های پانل را کاروآنا و همکاران او در سال 2015 شامل موارد زیر می دانند:
  • پانل های کوهورت که در آن برخی یا تمام افراد یک جمعیت مشخص با قرار گرفتن در معرض پیمایش با گذشت زمان بررسی می شوند.
  • پانل های نماینده ای که داده ها به طور مرتب در نمونه ای تصادفی از یک جمعیت جمع آوری می شود.
  • پانل های پیوند یافته که در آن داده های جمع آوری شده برای اهداف دیگر مورد استفاده قرار می گیرند و استفاده از اطلاعات پاسخگويان در مراحـل گذشـته بـراي جلـب همكاري بيشتر آنان در مراحل بعدي است.

البته بیجلولد و همکارانش[3] در سال 1998  طرح های پانل را دارای دو ایراد اساسی می داند. اول اين كه با گذشت زمان، به دليل در دسترس نبودن برخي از افراد، پانل با ريزش افراد نمونه یا افت آزمودنی مواجه مي شود. دوم اين كه، در طول زمان افراد جديـدي بـه جامعه مـورد مطالعـه وارد مي شوند و اين امر باعث مي شود تا نمونه اوليه پانل در مراحل بعد ديگر معرف و نمایندگی جامعه آماری را نکند.

 1. مطالعات گذشته نگر که طوری طراحی شده اند که حداقل برخی از شرکت کنندگان قبلاً رویدادهای مرتبط با پدیده ی مورد اندازه گیری ما را تجربه کرده اند.مثلا تغییر نگرش افرادی در مورد یک برند تجاری را از افرادی که قبلا تجربه چنین پدیده ای را پیرامون برندی مشابه داشته اند(مرادی و میر الماسی، 1398، 217)

البته نباید فراموش کرد که طرح های جمع آوری طولی داده خطرات و مشکلات و چالش های زیادی را برای محقق به همراه داد. مثلا تركيب تقريباً هر جمعيتي (چه واحد تحليـل افـراد و خانواده ها باشند وچه شركت ها يا …….)، در طول زمان تغيير مـي كنـد. ايـن تغييرات عمدتاً از عواملي مثل تولد، مهاجرت، و رسيدن به سن يا منزلتـي كـه در تعريـف جمعيت مورد نظر در هر تحقيق خاص به كار ميرود، ناشي مي شود. در دوره زمـاني يـك پيمايش طولي ممكن است عنصري به جمعيت مـورد نظـر وارد و يـا از آن خـارج شـود . بنابراين همة پيمايشهايي كه در طول زمان جريان مي يابند، بايد به مسـائلي كـه بـه خـاطر تغيير جمعيت آنها پيش ميآيد، توجه داشته باشند.  همچنین در پيمايش هاي مكرر كه در هر مرحله از جمع آوري داده ها، نمونـه گيـري جديـدي از جمعيت به عمل مي آيد، تغيير تركيب جامعه آماری در طول زمان مشكل چنداني ايجاد نميكنـد و هر نمونه مي تواند به خوبي معرف جامعه هر مرحله باشد. در عين حال، همان طـور كه قبلا مطرح شد، تغييراتي كه در پارامترهاي ارزشهاي جامعه از يك مرحله به مرحلـة ديگر ملاحظه مي شود، بخشي ناشي از تغيير جامعه و برخي به خـاطر تغييـر ارزش هـا و نگرش هاي افراد نمونه در طول زمان است. مشكل تغيير جامعه و معرف نبودن نمونه در طرح پيمايشي پانل كه با نمونه ثـابتي در طول زمان سروكار دارد، جدي تر است که در مقالات بعدی راه حل هایی برای آن پیشنهاد می کنیم.( بیجلولد و همکاران، 1995)

خواندن مقالات زیر به شما توصیه می شود:

پیمایش طولی و شبه طولی

داده های مقطعی(Cross-sectional data)

مزایا و معایب استفاده از توزیع آنلاین پرسش نامه

آموزش تصویری ساخت فرم پرسشنامه آنلاین یا الکترونیک

تفاوت الگو و مدل

 

از کپی کردن مطالب سایت یا کانال بدون ذکر منبع خودداری شود.

آدرس کانال تلگرام: https://telegram.me/analysisacademy

[1] Van Belle and et al

[2] Caruana and et al

[3] Bijleveld

درباره ی admin

3 دیدگاه

 1. پرستو علیزاده

  با تشکر از آقای دکتر مرادی عزیز برای مطالب بسیار مفید و کاربردی که در اختیار ما قرار می دهند.
  سپاس بیکران

 2. سلام اگر اثر پدیده ای یا یک موضو ع تحقیق کیفی را در تحقیقی طی ده سال (طولی) بخواهیم انجام بدهیم .خود تحقیق را چگونه باید پیش ببریم ؟ یعنی مانند کار کیفی مصاحبه و کد گذاری باشد و فقط داده ما مشاهده ده ساله باید باشد؟ یا انجامش راه دیگری دارد؟ میشود عملیاتی تر توضیح بدهید؟ بی شک از آنجایی که در پاسخ خیلی ها گفتید کل کار و جزییات اینجا جای نمیشود و لی بهر حال توضیح عملیاتی بیشتر می تواند کمک کننده باشد چون اکثرا اسم تحقیق طولی را شنیده اند و نمیدانند فقط چگونه اجرا کنند.

  • سلام. کار طولی عمداتا به صورت کمی انجام می شود و اتفاقا کبفی جر در برخی استراتژی ها کمتر انجام می شود. وقتی صحبت می کنم نمیشه در چند خط توضیح داد برای اینه که جوابهای ناقص داده نشه که می توانه یه پژوهش رو نابود کنه. مثلا ساده بگم فرض کنید مراحل عملیاتی یک تحقیق طولی مثلا کمی رو در نظر بگیر
   نمونه گیری و نرم افزار نمونه گیری تفاوت داره. دیگه روش های داغونی مثل جدول مورگان یا فرمول کوکران حجم نمونه تعیین نمی کنه. یا روش نمونه گیری، برخورد با افت نمونه، نحوه جاگذاری داده ها، آزمون ها و نرم افزار ها ……همه عوض می شه
   چون هدف بررسی تغییر نگرش پیرامون پدیده ای حال چه در تحقیق کیفی چه در تحقیق کمیه.
   مثلا اگر من بیام الان اینجا بگم نحوه کدگذاری اندازه یاب و مقیاس یاب استفاده کن. شما پاسخ می دی اینا چیه. بنابراین اینا آموزش می خواد و نیاز مند یه راهنمای آشنا به این موارده. نه اساتید راهنمایی که با دو تا کتاب 30 سال پیش روش تحقیق یا مثلا کد گذاری باز و محوری و انتخابی می خوان هر کاری انجام بدن و در نهایت هم هیچ ژورنال معتبری اون رو نمی پذیره. پس بسته به مسئله و بعد محتوایی و تاکتیکی اون تمام این مراحل تغییر می کند. این نیست که مثلا اگر تحقیق طولی 4 سال طول می کشه و رویکرد شما کیفی شما 4 سال مصاحبه کنید و از همون روش های کد گذاری استفاده کنید. بیش از 34 روش کدینگ وجود داره عزیزم.
   چطور ازم می خواین هر کدوم از این مباحث رو که در 10 دوره که هر کدوم 40 یا 50 ساعته و فشرده هست رو بتونم با 4 کلمه تدریس کنم. نشدنیه و شمارو هم گمراه می کنه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *