تجربه دکتر مهسا اسدالله از آکادمی تحلیل آماری ایران

تجربه دکتر مهسا اسدالله از آکادمی تحلیل آماری ایران

خانم دکتر مهسا اسد الله از برترین خبرگان و دانش پژوهانی است که کلیه کارگاه های آکادمی را گذرانده و مدارک آی کیو اس انگلستان و اتریش آکادمی را دریافت نموده اند. ایشان در ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه بانکی و مالی و نیز مشاوره های مدیریتی و تحقیقات بازار به افراد حقیقی و حقوقی سابقه بالایی دارند. برای گرفتن خدمات مشاوره ای در صورت داشتن زمان خالی از ایشان با آکادمی تحلیل آماری تماس گیرید. اکنون در فیلم زیر تجربه دکتر مهسا اسدالله از آکادمی تحلیل آماری ایران را می شنویم.

پاسخ دهید