تیتر خبرها

روش شناسی مقاله ISI

روش شناسی مقاله ISI

بخش روش شناسی یا متدولوژی مقاله ISI(میزان توصیه شده بین 500 تا 1000 واژه) مراحل طی شده در انجام پژوهش را توضیح می دهد  و توجیه مختصری در مورد روش های تحقیق مورد استفاده ارائه می کند. این بخش باید حاوی جزئیات کافی باشد تا خواننده بتواند مناسب بودن روش ها و پایایی و روایی یافته های شما را ارزیابی کند. افزون بر این، اطلاعاتی که در این بخش ارائه می شوند باید پژوهشگران با تجربه را برای تکرار پژوهش شما توانمند سازد.

بخش روش شناسی مقاله ISI از زیربخش های زیر تشکیل می شود:

-توصیف جامعه آماری موردنظر، بستر تحقیق و واحدهای تحلیل؛

نمونه گیری؛

-مشخصات پاسخ دهندگان؛

-ابزارهای جمع آوری داده ها

-روش های جمع آوری داده ها؛

-معیارها(سنجه ها)

این بسیار مهم است که شما در روش شناسی مقاله ISI خود همه این زیربخش ها را با جزئیات کافی توضیح دهد؛ به گونه ای که خواننده ای که در پژوهش شما شرکت نداشته به طور دقیق بداند چه کاری انجام داده اید و چرا. شما باید روش تحقیق مورد استفاده خود را توجیه کنید تا خواننده روش انتخابی شما را مناسب و علمی بپندارد.

روش های انتخاب شده را می توان به شیوه های مختلفی توجیه کرد:

-توضیح دهید که به چه دلیل روش انتخاب شده مناسب ترین روش متناسب با اهداف پژوهش، ماهیت جامعه آماری موردنظر و منابع موجود بوده است. اما از محدودیت منابع به عنوان تنها دلیل خود برای انتخاب روش موردنظر استفاده نکنید.

-نشان دهید دیگر پژوهشگران برجسته از رویکردی مشابه استفاده کرده اند.(مقالاتی را برای توجیه انتخابهای خود نام ببرید).

-نشان دهید روش انتخاب شده متناسب با رویکرد پژوهش مورد استفاده شما( برای مثال تحقیق کیفی، تحقیق پیمایشی، تحقیق تجربی و سایر موارد) مناسب و علمی بوده است. منابعی را برای تایید استدلال های خود در این رابطه بیان کنید.

در ادامه سه زیربخش از روش شناسی مقاله ISI به تفضیل بررسی خواهد شد.

1-نمونه گیری:

شما باید موضوعات زیر را در زیر بخش نمونه گیری در روش شناسی مقاله ISI نوضیح دهید:

عنصر1:به روشنی جامعه آماری موردنظر و بستری که در آن پژوهش انجام شده است را توضیح دهید. همچنین خواننده را در مورد واحدهای تحلیل پژوهش خود آگاه سازید.

عنصر 2:روش نمونه گیری مورد استفاده را به تفضیل توضیح دهید. این توضیح باید تا حد ممکن شامل وارد زیر باشد:

-نشان دادن ایرادها مرتبط با روش نمونه گیری مورد استفاده(برای مثال ایرادات مربوط به تعمیم پذیری)

-توضیح چارچوب نمونه گیری به کار رفته(اگر کاربردی باشد)

-توضیح نحوه انتخاب واحدهای تحلیل

-معرفی حجم نمونه آماری، نحوه تعیین آن، حجم نمونه آماری تحقق یافته(تعداد پرسشنامه برگشت داده شده)

-نرخ پاسخ دهی(یعنی اندازه نمونه مشخص شده/تعداد پرسشنامه ارائه شده یا پاسخگویان به آن پرسشنامه)

-تعداد پرسشنامه های قابل استفاده که تحلیل شده اند(یعنی بیان تعداد پرسشنامه هایی که به دلیل میزان بالای سوالات بی پاسخ از تحلیل داده کنار گذاشته اند).

عنصر3: مشخصات جمعیت شناختی یا رفتاری پاسخگویان که در پژوهش شرکت کردند را بیان کند. البته این مشخصات را می توان به شکل جامع در آغاز بخش نتایج آورد. اگر ممکن است شواهی ارائه کنید که نشان دهد حجم نمونه آماری به اندازه کافی بزرگ بوده است و پاسخ دهندگان معرف جامعه آماری موردنظر بوده اند.

2.جمع آوری داده ها

شما باید موضاعات زیر را در زیربخش روش شناسی مقاله ISI مربوط به جمع آوری داده ها توضیح دهید:

عنصر1: معرفی ابزار جمع آوری داده ها و توضیح اینکه پیش آزمون ابزار جمع آوری داده های به کار رفته در پژوهش شما چکونه انجام شده است.

عنصر2:توضیح دهید چگونه داده ها جمع آوری شدند. این توضیح باید شامل موارد زیر باشد:

-توضیح روشنی از دلیل استفاده از روش جمع آوری داده های به کار رفته

-معرفی ابزار جمع آوری داده ها (مانند پرسشنامه پیمایشی یا مصاحبه) که به عنوان ضمیمه مقاله لحاظ می شود.

-توضیح نحوه(فرآیند) جمع آوری داده ها

-بیان اینکه آیا مشوقی برای تشویق مشارکت پاسخ گویان به کار رفته است

-بیان دوره زمانی که در طی آن داده ها جمع آوری شدند.

اگر طرح پژوهشی شما دو مرحله ای است(مانند تحقیق آمیخته کیفی و کمی) باید روش های جمع آوری داده های به کار رفته در هر دو مرحله را جداگانه توضیح دهید. شما می توانید دلیل خود را برای انتخاب روش جمع آوری داده های مورداستفاده این گونه توجیه کنید:

-توضیح اینکه روش انتخابی شما تنها گزینه ممکن با توجه به شرایط خاص پژوهش شما بوده است.

-نشان دادن اینکه دیگر پژوهشگران با تجربه نیز از رویکردی مشابه در پژوهش در مورد موضوعی مشابه یا مرتبط استفاده کرده اند(منابع مرتبط را برای تایید استدلال های خود در این رابطه نام ببرید).

3-سنجه ها

این زیربخش مقیاس سنجش و پرسش های به کار رفته در پرسشنامه را توضیح می دهد. شما می توانید از عنوان سنجش نیز برای این زیربخش در روش شناسی مقاله ISI استفاده کنید.

در این بخش سنجه ها را به ترتیبی نظامند توضیح دهید.نخست متغییرهای مستقل و سپس متغییرهای وابسته و تعدیلگر را توضیح دهید. این توصیه به ویژه در پژوهش هایی کاربرد دارد که در آنها مدلهای عللی آزمون شده اند. همچنین سنجه ها باید به ترتیبی مورد بحث قرار گیرند که در پرسشنامه ظاهر می شوند.

به رهنمودهای زیر در هنگام تهیه این بخش در مورد سنجه ها توجه کنید:

-توضیح خود را به مقیاسهای مورد استفاده برای سنجش سازه ها و مفاهیم اصلی در مطالعه خود محدود کنید. سازه ها و مفاهیم اغلب همان مواردی هستند که در فرضیه ها بیان شده اند.

-شما نباید مقیاس ها یا پرسش های به کار رفته برای سنجش متغییر های جمعیت شناختی را به تفضیل توضیح دهید. تنها کافی است متغییرهایی که سنجیده اید را فهرست کنید.

-توضیح شما درباره مقیاس اندازه گیری باید تا حد امکان شامل اطلاعات زیر باشد:

-معرفی طرح مقیاس پایه به کار رفته(برای مثال لیکرت)

-تعداد مقیاس ها و امتیازات مقیاس در مقیاس درجه بندی چند موردی

-بیان نحوه عنوان گذاری گزینه های پاسخ یا امتیازات مقیاس

-تعداد زیرمولفه ها در مقیاس درجه بندی چند آیتمی و جنبه های سنجیده شده با ابعاد فرعی

-بیان معنای امتیاز کم و زیاد در مقیاسی خاص بر حسب سازه سنجیده شده

-بیان تعداد پرسش مربوط به هر متغییر در پرسشنامه

-ارجاع به منبع ادبیاتی مورد استفاده

-بیان پرسش هایی که در مقیاس امتیاز معکوس گرفتند

-معرفی روش(یعنی میانگین گیری یا جمع بندی)  به کار رفته برای محاسبه امتیازات ترکیبی مقیاس

-معرفی پایایی پیوستگی درونی

-جداول خروجی تحلیل پایایی و روایی

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *