عوامل موثر در تعیین حجم(اندازه) نمونه

عوامل موثر در تعیین حجم(اندازه) نمونه

الف-اهداف تحقیق

ب-روش تحقیق و روشهای آماری وابسته به آن

ج-امکانات مالی و زمانی محقق

د-حجم جامعه آماری

ه-نحوه کنترل متغییرهای ناخواسته

و-میزان تاثیذپذیری متغییر وابسته از متغییر مستقل

ز-درصد خطاپذیری در نتایج

ح-ناهمگونی شدید متغییرها و عوامل مورد مطالعه در جامعه آماری

ط-میزان روایی و پایایی وسایل اندازه گیری متغییر وابسته

 

پاسخ دهید