تیتر خبرها

نمونه‌گیری تلفنی

نمونه‌گیری تلفنی

یکی از روش های جمع آوری اطلاعات پژوهش استفاده از تلفن برای دسترسی به افراد نمونه با گستردگی جغرافیایی بزرگتر و هزینه کمتر است. اما مشکلاتی در امر نمونه گیری در این روش وجود دارد که در این مقاله به بررسی آن می پردازیم.

استفاده‌ از‌ روش مصاحبه تلفنی در اغلب کشورها روبه افزایش است.معمولا انتخاب نمونه‌های تلفنی‌ با‌ استفاده از راهنمای تلفن بسیار آسان‌ انـجام مـی‌گیرد،ولی هـمیشه این‌ نمونه‌گیری‌ با خطر تورش ناشی از‌ عدم‌ ثبت برخی از شـماره‌های تلفن(شماره‌های جدید)و حذف افراد بدون تلفن مواجه است. حداکثر‌ تخمین‌ تعداد تلفن‌های ثبت نشده در‌ راهنمای‌ تلفن‌ برای شـهرهای بـزرگ‌ امـریکا‌ تا 40 درصد و حداقل‌ این تخمین برای مناطق شهری انگلستان 5 درصد اسـت.جبران ایـن مساله،نظرسنجیها از یک نمونه‌گیری‌ ترکیبی‌ که شامل نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک از‌ راهنمای‌ تلفن و یک‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی و شماره تـلفنهای‌ تـغییر شـکل یافته است،استفاده می‌کنند.

پس از انتخاب نمونه‌های تصادفی سیستماتیک از راهنمای تلفن،شماره‌های مربوط‌ به‌ مراکز کـار و کـسب حـذف می‌گردند.سپس‌ رقم‌ آخر،دو‌ یا‌ سه‌ رقم آخر شماره‌های‌ تلفنهای‌ حذف شده و بجای آنها اعـداد تـصادفی کـه از جدول اعداد تصادفی استخراج شده است،جانشین می‌گردند.با‌ اعمال‌ این‌ روش،شانس تلفنهای مراکز کاروکسب در نـمونه بـه‌ حداقل‌ می‌رسد‌ ولی‌ مساله‌ شماره‌ تلفنهای ثبت نشده باقی می‌ماند.

پس از انتخاب روش نمونه‌گیری تلفنی،جهت ارزیـابی قـابلیت اطـمینان نتایج بررسی باید به نکات ذیل توجه نمود:

_در مورد تلفنهای ثبت نشده‌ در راهنمای تلفن،چه کرده‌اید؟

_تورش نـاشی از عـدم وجود برخی از افراد جامعه در نمونه‌ها چقدر است؟

_برای جبران این تورش چه کرده‌اید؟

_نرخ عـدم هـمکاری در‌ گـروههای‌ مختلف نمونه چقدر بوده است؟

_با مشکل عدم تناسب نرخ عدم همکاری در گروههای مختلف چه کـرده‌اید؟ا _آیـا سوالات طرح شده،جهت پرسیدن از طریق تلفن،مناسب بوده است؟

_سابقه نظرسنج‌ در‌ انجام دادن صحیح ایـن بـررسیها چـه بوده است؟

_در بررسی،چند سوال مطرح شده بوده است؟

_باتوجه به اینکه امکان ارائه کارت شناسایی و معرفی‌نامه‌ وجود نـداشته،برای جـلب اطـمینان و همکاری‌ نمونه‌ها چه تکنیکهایی بکار رفته است؟

 

از کپی کردن مطالب سایت یا کانال بدون ذکر منبع خودداری شود.

آدرس کانال تلگرام: https://telegram.me/analysisacademy

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *