تیتر خبرها
MODE

گرایش به مرکز:مد(نما)

گرایش به مرکز: نما

بطور كلي داده هاي يك جامعه آماري يك نوع تجمع و فشردگي در اطراف يك مقدار خاص از يك صفت متغير را مورد مطالعه را بوجود مي آورند . مي خواهيم اين مقدار خاص را به عنوان يك شاخص مركزي مشخص كنيم و متذكر مي شويم كه يك شاخص مركزي وقتي با ارزش است كه داراي خواص زير باشد :
1 – در محاسبه آن از تمام داده ها استفاده شود.
2 – داراي خصوصيات ساده قابل محاسبه باشد.
3 – به فرم رياضي قابل محاسبه باشد.

 

مهمترین نوع گرایش به مرکز که نقطه تمرکز توزیع صفت را مشخص می کنند عبارتند از :

نما، میانه و میانگین حسابی می باشند.

نما:

که آن را با MO نمایش می دهند، مقداری از متغییر است که تعداد مشاهدات آن حداکثر است. برای محاسبه نمای توزیع آماری لازم است به طریق ریاضی مناسب ترین منحنی را برای آمار گروه بندی شده بدست آورد طول نقطه ماکزیمم برابر با مقدار نما می باشد و یا می توان به طریق ترسیمی با استفاده از هیستوگرام توزیع فراوانی، برآوردی برای نما بدست آورد. بنابراین در حالتی که داده های آماری به صورت گروه بندی باشد نما در گروهی قرار گرفته که ماکزیمم فراوانی را داراست و آن را گروه مربوط خواهیم نامید در این صورت مقدار نما را با استفاده ازفرمول زیر محاسبه می کنند:

MO=L+H(d1/d1+d2)

که در آن L=Xi یعنی حد پایین گروه مربوط و H فاصله یا عرض گروه مربوط و d1، d2 به ترتیب مساوی با تفاضل فراوانی ماکزیمم با فراوانی گروه قبل و گروه بعد از آن است.

توجه : اگر پيش از يك نما در مشاهدات خود داشته باشيم، توزيع را چند نمايي مي گوئيم و در اين صورت مد مركز تمركز نيست.

محسن مرادی

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *