تیتر خبرها
روش کیو

نحوه آماده سازی طرح تحقیق با روش کیو

نحوه آماده سازی طرح تحقیق با روش کیو

در هر تحقیق علمی آماده سازی طرح تحقیق اساسی ترین، دقیق ترین و دشوارترین مرحله از مراحل تحقیق است زیرا پس از این مرحله تمامی جریان تحقیق و مراحل اساسی آن مشخص شده و هدایت کلی پژوهش در چارچوب آن صورت می گیرد و محقق نیز در چارچوبی که طرح تحقیق برای ما آماده کرده شروع به فعالیت میکند.

عناصر و اجزاء طرح های پژوهشی که با روش کیو تهیه می شوند همانند سایر طرح های پژوهشی است در واقع تمام طرحهای تحقیق یا انواع پروپوزالها حاوی این عناصرند و تفاوتی که بین آنها وجود دارد عمدتا از نوع هدف، درجه تفضیل،تشریح عناصر و نیز جنبه ها و عناصر مازاد بر عناصر مشترک طرحهای تحقیق ناشی می شود.

روش شناسی کیو روش تحقیقی است که برای رتبه بندی گویه های بررسی شده(عبارت، جمله، عکس، خبر و مانند آن) با استفاده از مقیاسی شبیه به مقیاس لیکرت به کار می رود و همبستگی بین پاسخهای افراد مختلف به این رتبه بندی معطوف میشود در این روش گویه های بررسی شده بر روی کارتهایی به کارتهای کیو موسوم هستند نوشته یا چاپ می شوند و در اختیار پاسخگویان قرار می گیرند و به ترتیبی که پژوهشگر تعیین میکند بر روی کارت ها مقیاس لیکرت توزیع می شوند به صورتی که توزیع فراوانی ها شبه نرمال باشند.

در روش کیو طرح و بررسی فرضیه مانند مطالعات کمی مطرح نیست، زیرا فرضیه برآمده از اعتقاد پژوهشگر و یا یک چارچوب نظری است و در واقع چیزی است که محقق بر اساس ادبیات انتظار دارد رد یا قبول شود در حالی که در مطالعه به روش کیو بنیان بر ذهنیت و عقاید افراد است و گونه ای از مطالعات اکتشافی به شمار می آید. در مقایسه ای دیگر در جامعه و نمونه در مطالعات کمی ما الگویی را در نمونه ای که به صورت تصادفی انتخاب می شود و معرف آن جامعه است به دست آورده و به آن جامعه تعمیم می دهیم اما در مطالعات کیو فاقد چنین جامعه و نمونه ایی هستیم و محقق معمولا نمونه افراد را از میان کسانی انتخاب می کند که یا ارتباط خاصی با موضوع تحقیق دارند و یا دارای عقاید ویژه ای هستند. همچنین از لحاظ تعمیم پذیری مطالعه کیو اطلاعاتی درباره توزیع داده های متغییرها ارائه نمی کند تا بتوان پیرامون تعمیم پذیری آنها بحث کرد و محقق تنها می تواند در مورد ذهنیت های مختلف صحبت کند.

در مطالعات کیو مرتب سازی هر فرد کاملا مهم و نوعی اطلاعات قابل توجه قلمداد می شود همچنین برخلاف روشهای کمی که معمولا در آن تعداد اندکی سوال از تعداد زیادی پاسخگو پرسیده می شود در مطالعه کیو بر عکس تعداد زیادی سوال از تعداد کمی پاسخگو پرسیده می شود یعنی مطالعات کیو به جای تاکید بر توزیع داده ها بر سوالها تاکید دارد.

در پایان باید گفت پس از مرتب سازی داده ها روش تحلیل عاملی اصلی ترین روش آماری برای تحلیل ماتریس داده های کیو است و در پایان و استخراج عاملها و بارهای عاملی باید به تفسیر دقیق عاملها که همان شناسایی ذهنیت ها پرداخت.

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *