تیتر خبرها
دوره آموزشی اسمارت پی ال اس

مفهوم شاخصهای ترکیبی در PLS

آیا به راستی شاخصهای ترکیبی مفهوم مورد نظر را منتقل میکنند یا نه؟ در این ارتباط دو روش وجود دارد: 

روایی قانونی

اولین ابزار کنترل روایی در سطح سازه شاخصهای ترکیبیمیتواند روایی قانونی باشد. این روایی به دنبال این است که آیا شاخص ترکیبی در شبکه ای از مفروضات مورد انتظار عمل میکند؟ برای تأیید روایی قانونی مدل روابط بین شاخصهای ترکیبی و سایر سازه ها در مدل مسیری که مبنی بر تحقیقات پیشین است باید قوی و معنی دار باشد.

روایی خارجی

علاوه بر این، پژوهشگران باید برای شاخصهای ترکیبیبه جملهخطای (v) سازه توجه کنند. این خطا قسمتی از سازه را که هیچ یک از سنجه ها آن را پوشش نداده اند، نشان میدهد. برای تخمین اندازه خطا می توان روایی خارجی را به وسیله رگرسیون شاخص ترکیبی به ازای سنجه های انعکاسی همان سازه ترکیبی محاسبه کرد. واریانس خطا (v) را میتوان با کمک رابطه زیر بدست آورد:

که در آن، ξ سنجه انعکاسی سازه مرکزی و γ همبستگی بین سنجه ترکیبی و انعکاسی همان سازه بوده، و برابر با ضریب رگرسیون استاندارد شده است. کسر موجود در رابطه فوق پایایی ناقص سنجه انعکاسی را تصحیح میکند. روایی خارجی نهایتاً از رابطه زیر به دست میآید:

1-var(v)

در ادبیات موضوع، آستانه یا حدی برای روایی خارجی ارائه نشده است. برخی از پژوهشگران مقدار 8 / 0 را به عنوان حداقلی برای روایی خارجی پیشنهاد کرده اند. این عدد به آن معناست که معرف ترکیبی حدود 80 %مفهوم مورد نظر را انتقال میدهد. به هر حال، پژوهشگران باید همواره با توجه به خصوصیات موضوع مورد بررسی به دنبال روایی خارجی بالایی باشند.

 

دوره دو روزه اسمارت پی ال اس دیماه ۱۳۹۵

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *