تیتر خبرها

نکته هایی در مورد اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

با وجود اینکه پژوهشگر اهمیت تحقیق خود را با نوع مساله ای که انتخاب کرده است بیان می دارد، اما باید مشخص کند پرداختن به این تحقیق در چه زمینه ای از اهمیت بیشتری برخوردار است و چه دستاوردهایی را در پی دارد به اهمیت و ضرورت تحقیق از دو دیدگاه می توان توجه کرد:

1-اهمیت و ضرورت تحقیق از دیدگاه جایگاه و ارزش علمی مساله آن

بحث درباره اهمیت موضوع تحقیق از نظر علمی با بررسی پیشینه علمی-عملی مربوط پدیدار می گردد. پژوهشگر باید بتواند با توجه به نظریه های موجود اهمیت تحقیق خود را نشان دهد. او برای این کار باید نشان دهد که تحقیق اش از دیدگاهی جدید به مساله نگاه می کند. اغلب پژوهشگران در مطالعات خود متوجه جای خالی نظریه های علمی می شوند که با تحقیق می توان این کمبود را جبران کرد.

اگر تحقیق در زمینه ای است که تئوری های آن سیر تکاملی خود را پیموده است در آن صورت می توان آزمون تئوری یا بهبود و گسترش آن باشد. امکان دارد گاهی پژوهشگر از نظریه هایی استفاده کند که دیگران به کار برده اند و پرسشهای خود را همانند پرسشهای تحقیقات پیشین تنظیم نماید، ولی داده ها از گروههای متفاوت جامعه دیگری و در زمان دیگری جمع آوری شود از این رو نتیجه های حاصل از تحقیق می تواند موجب گسترش تئوری های پیشین گردد یا اینکه امکان دارد موضوع را به شیوه ای جدید و ظریفتر از نظریه های موجود بیان کرد.

2-اهمیت و ضرورت تحقیق از نظر مدیران اجرایی و ضرورتهای سازمانی

ارزش اجرایی موضوع و مساله تحقیق را می توان با ارایه خلاصه ای از نوشته های خبرگان آگاه، که موضوع را مهم می دانند و خواستار تحقیق بر روی این مسایل هستند به اثبات رسانید. ارایه آمارها از رویدادهای سازمانی می تواند بیانگر اهمیت تحقیق باشد.

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *