تیتر خبرها

آشنایی با برخی از واژه های کلیدی تحلیل آماری

سرشماری یا Census:سنجش یا بررسی همه عناصر در جامعه

قضیه حد مرکزی یا Central Limit Theorem:نتیجه ای که اطمینان می دهد توزیع نمونه گیری میانگین با افزایش نمونه صرفنظز از شکل توزیع جامعه ای که نمونه از آن انتخاب می شود به نرمال بودن نزدیک می شود.

خوشه ها یا Cluster:درون یک جامعه گروه هایی که ذاتا به یکدیگر شبیه هستند اگرچه خود گروه ها تغییر داخلی وسیعی دارند.

نمونه گیری خوشه ای یا Cluster Sampling:یک شیوه نمونه گیری تصادفی که جامعه در آن به گروه ها یا خوشه های عناصر تقسیم می شود و سپس نمونه تصادفی از این خوشه ها انتخاب می گردد.

آزمایش عاملی یا Factorial Experiment: آزمایشی که هر عامل درگیر در آن یکبار با هر عامل دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. در آزمایش عاملی کامل همه سطوح هر عامل با همه سطوح عامل دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

جامعه متناهی یا Finite Population:جامعه ای که اندازه معین یا محدود دارد.

ضریب جامعه متناهی یا Finite Population Multiplier: عاملی که برای تصحیح خطای معیار میانگین برای مطالعه جامعه با اندازه متناهی مورد استفاده قرار می گیرد.

جامعه نامتناهی یا Infinite Population:جامعه ای که به لحاظ تئوری امکان مشاهده کلیه عناصر آن وجود ندارد.

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *