تیتر خبرها
منابع بالقوه خطا در اطلاعات تحقيقاتي

منابع بالقوه خطا در اطلاعات تحقيقاتي

منابع بالقوه خطا در اطلاعات تحقيقاتي

 1. خطاي اطلاعات بدل: تفاوت ميان اطلاعات مورد نيـاز بـراي حـل مسـئله بـا اطلاعـات جسـتجو شـده توسـط محقق (مثال: تحقيق آزمون پسند كوكاكولا)
 2. خطاي سنجش: تفاوت ميان اطلاعات جستجو شـده توسـط محقـق بـا اطلاعـات توليـد شـده توسـط فرآينـد سنجش – منابع مختلف شكل گيري و كنترل بسيار مشكل – خطاي جدي و معمول
 3. خطاي آزمايش: تفاوت ميان اثر حقيقـي متغيـر ( متغييرهـاي ) مسـتقل بـا اثـر منتسـب بـه متغييـر( متغييرهـاي )مستقل.
 4. خطاي تعيين جمعيت: تفاوت ميان جمعيتي كه بايستي اطلاعات جمع آوري گردد با جمعيت انتخابي محقـق مثلاً پژوهش را بر جامعه آماري مأمورين خريد انجام دهيد در حاليكه تصميم گيرندگان اصلي نباشند.
 5. خطاي چارچوب: تفاوت ميان جمعيت تعريف شده توسـط محقـق بـا فهرسـت اعضـاء جمعيتـي كـه توسـط محقق استفاده مي شود. مثلاً نمونه گيري از جمعيت يـك محلـه را بـ ر مبنـاي دفترچـ ه راهنمـاي تلفـن انجـام دهيم. ممكن است برخي افراد درد فترچه تلفن نباشند.
 6. خطاي نمونه گيري: تفاوت ميان نمونه معرف با نمونه بدست آمده با استفاده از روش نمونه گيري احتمالي
 7. خطاي انتخاب: تفاوت ميان نمونه معرف با نمونه بدست آمده با استفاده از روش نمونه گيري غير احتمالي
 8. خطاي عدم پاسخ: تفاوت ميان نمونه انتخاب شده و نمونه اي كه واقعاً در مطالعه شركت مي كند.

علل  وقوع خطا

 • عدم تماس با كليه اعضا يك نمونه
 • عدم پاسخگويي برخي افراد مورد تماس در نمونه

 

راهبردهاي حل و فصل خطاهاي بالقوه تحقيق:

 1. به حداقل رساندن خطاهاي جداگانه:
 • احتمال وقوع و ميزان خطاي نمونه گيري با اندازه نمونه كاهش مي يابد.
 • بايد به جاي نمونه گيري تصادفي ساده، نمونه گيري طبقه اي كنيم.
 1. معاوضه خطاهاي جداگانه به منظور مجموع خطـا : بـراي اينكـه بتـوانيم نـرخ پاسـخگويي را افزایش دهـيم نيـاز بـه بودجه داريم. يك راه حل ديگر، کاهش حجم نمونه است كه احتمـال ميـزان خطـاي نمونـه گيـري افزایش مـي يابـد و بودجه در دست، مي تواند براي تلاش بيشتر براي گرفتن پاسخ ازافرادي كه پاسخ نـداده انـد صـرف شـود و خطاي عدم پاسخ پاسخ دهندگان بيشتر ازافزایش در خطاي نمونه گيري کاهش مي يابد.
 2. سنجش يا تخمين ميزان خطاي باقي مانـده : سـنجش يـا تخمـين خطاهـا بـه ناديـده گـرفتن آنهـا تـرجيح داده ميشود. با خطاها به وسيله طرح تحقيقاتي داده شده يا اثرات آنها در تحليل داده ها در نظر گرفته شود

محسن مرادی

در صورت استفاده از مطالب منبع آن که آکادمی تحلیل آماری ایران است حتما ذکر شود.

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *