تیتر خبرها
شیوه های استناد

شیوه های استناد

هر شیوه ی استناد، معمولا دارای قواعد مشخصی برای استناد در متن، ساختار ماخذ و همچنین تنظیم  فهرست منابع مورد استناد است. کلیه ی شیوه های استناد را می توان به دو گروه عمده زیر تقسیم کرد:

شیوه های استناد برون متنی

شیوه های استناد برون متنی شیوه هایی هستند که مطابق با قواعد آنها، سند مورد ارجاع در جایی خارج از متن- اعم از پایین صفحه، پایان فصل، یا انتهای متن- درج میشود و در متن تنها نشانه و نمادی، که معمولا عدد است، سند مورد نظر را مشخص می کند. مانند شیوه های استناد شیکاگو و ونکوور، که شرح آنها در ادامه خواهد آمد.

شیوه های استناد درون متنی

شیوه های استناد درون متنی شیوه هایی هستند که مطابق با قواعد آنها، مشخصات کوتاهی از ماخذ، پس از نقل مطلب در متن نوشته، ارائه می شود. مانند شیوه های استناد انجمن روانشناسی آمریکا(APA) هاروارد و انجمن زبان مدرن امریکا(MLA)، که جزئیتآنها در ادامه خواهد آمد.

شیوه های(سبک های) استناددهی متداول

در این بخش تعدادی از سبک های متداول استناد دهی به صورت مختصر معرفی می شوند:

سبک هاروارد نمونه ای از شیوه های استناد درون متنی به سبک نویسنده-تاریخ است. در این سبک فهرست مراجع به صورت الفبایی در انتهای نوشته قرار می گیرد. در زیر به نمونه ایاز یک متن که به سبک هاروارد استناددهی شده است توجه کنید. در فهرست مراجع دو مقاله به ترتیب الفبایی مرتب شده اند و مقاله Yong قبل از مقاله ی Zhang قرار گرفته است در حالی که در داخل متن، مقاله Zhang  قبل از مقاله Yong قرار دارد.

استناددهی بخشی ازیک متن به سبک هاروارد(استناد درون متنی)

Reactor models are nowadays a necessity in chemical engineering (Zhang et al., 2010).Over the decades, different catalytic process with special needs have led to a wide variety of reactor models (Yong and Ghoniem,2012)

References

YONG, S. Z. & GHONIEM, A. 2012. Modeling the slag layer in solid fuel gasification and combustion-Two-way coupling with CFD. Fuel, 97,457-466.

ZHANG, Y., ZHOU, H., XIE, M., FANG, Q. & WEL, Y.2010. Modeling of soot formation in gas burner using reduced chemical kinetics coupled with CFD code. Chinese Journal of chemical Engineering, 18, 967-978.

شیوه ی استناد شیکاگو یا شیوه نامه ی علوم انسانی، هم از سبک های برون متنی (Chicago 15 th A) و هم از سبک های درون متنی (Chicago 15 th B) به حساب می آید. این شیوه نامه بیشتر در حوزه ادبیات، تاریخ، و هنر مورد استفاده قرار می گیرد. در این شیوه، اطلاعات مربوط به منابع مورد استناد در یادداشت ها ارائه می شود. این یادداشت ها که یادداشت های ارجاعی نامیده می شوند، گاه در انتهای هر صفحه یا در انتهای هر فصل و گاه در انتهای اثر ظاهر می شوند. وقتی یادداشت های ارجاعی در پایین هر صفحه ظاهر شود، به آن ها پانویس یا پانوشت و وقتی در انتهای فصل و اثر می آیند، به آنها پی نویس یا پی نوشت گفته می شود. با وجود یادداشت های ارجاعی، ارائه فهرست مراجع در پایان اثر امری اختیاری است، به ویژه اگر از پی نوشت استفاده می شود. در زیر به نمونه ای از یک متن که به سبک شیکاگو استناددهی شده است توجه کنید.

استناددهی بخشی از یک متن به سبک شیکاگو(استناد برون متنی)

Reactor models are nowadays a necessity in chemical engineering. Over the decades, different catalytic processes with special needs have led to a wide variety of reactor models.

References

۱ Zhang Y, Zhou H, Xie M, Fang Q, Wei Y, 2010. Modeling of soot formation in gas burner using reduced chemical kinetics coupled with CFD code, Chinese Journal of Chemical Engineering 18 :967-978.

۲ S.Z.Yong and A. GHoniem,” Modeling the slag Layer in Solid Fuel Gasification and Combustion- Two-Way Coupling with Cfd ,” fuel 97(2012).

شیوه استناد ونکوور، مبتنی بر نظام توالی استناد است و آن را می توان به عنوان شیوه های استناد برون متنی در نظر گرفت. مطابق این شیوه، قاعده کلی برای استناد در متن این است که منابع به ترتیب استناد، با استفاده از اعداد، در داخل پرانتز، یا کروشه، یا به صورت زیر نوشت، شماره گذاری شوند. در زیر به نمونه ای از یک متن کهبه سبک ونکوور استنادهی شده است توجه کنید. همانگونه که مشاهده می شود، فهرست مراجع به همان ترتیبی که در متن قرار دارند شماره گذاری شده اند. در فهرست مراجع، مقاله Zhang قبل از مقاله Yong قرار گرفته است.

استناددهی بخشی از یک متن به سبک ونکوور(استناد برون متنی)

Reactor models are nowadays a necessity in chemical engineering. Over the decades, different catalytic processes with special needs have led to a wide variety of reactors models.

References

(۱). Zhang Y, , Zhou H, Xie M, Fang Q, Wei Y, 2010. Modeling of soot formation in gas burner using reduced chemical kinetics coupled with CFD code, Chinese Journal of Chemical Engineering 18 :967-978.

(۲). Yong SZ, Ghoniem A. Modeling the slag Layer in Solid Fuel Gasification and Combustion- Two-Way Coupling with CFD. Fuel.2012;97:457-66.

از سبک های دیگر مرجع دهی متداول دیگر که در شاخه های علوم مختلف استفاده می شوند، می توان به شیوه نامه انجمن روانشناسی آمریکا (APA)، شیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا (MLA)  و شیوه نامه جامعه پزشکی آمریکا (AMA) اشاره کرد.

 

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *