تیتر خبرها

ضریب همبستگی پیرسون

همبستگی پیرسون ، همبستگی پارامتری است که آن را با rp نشان می دهند.

ارتباط خطی بین دو متغییر که یکی متغییر مستقل و دیگری متغییر وابسته است را نشان می دهد. به عبارت دیگر ضریب همبستگی پیرسون یک شاخص متقارن است. یعنی متغییر وابسته را می توان بر مبنای متغییر مستقل و متغییر مستقل را می توان بر مبنای متغییر وابسته محاسبه کرد که نتایج هر دو حالت، یکی است.

مقدار یا میزان همبستگی این شاخص بین مثبت یک و منفی یک متغییر است. اگر دقیقا برابر 1+ باشد بیانگر همبستگی مثبت کامل و اگر برابر با 1- باشد، نشان دهنده همبستگی کامل منفی بین دو متغییر است.

میزان کمتر از 0/5 در سطح پایین، بین 0/5 تا زیر 0/75 متوسط و بالای 0/75 قوی ارزیابی می شود.

ارتباط خطی بین دو متغییر بر روی نمودار پراکنش قابل ترسیم است.

 

 

 

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *