تیتر خبرها
شیوه های استناد

روش نوشتن منابع پژوهش

روش نوشتن منابع پژوهش

الف- روش شماره ای: اگر در متن پايان نامه نام ( منظور از نام در اين قسمت، نام خانوادگی نويسنده می باشد.) نويسنده مرجع آورده نشود، شماره رديف مربوط به آن مرجع بر اساس فهرست مراجع، در آخر جمله يا پارگراف مربوط در داخل کروشه درج می گردد. در صورتيکه نام نويسندگان ذکر شود، شماره مرجع بلافاصله بعد از نام نويسنده و يا نويسندگان در داخل کروشه آورده می شود.

اگر در يک مرجع از پژوهشگری نام برده شود ولی تهيه کننده پايان نامه به مقاله آن شخص دسترسی نداشته باشد و بخواهد به استناد آن مرجع به نام پژوهشگر اشاره کند می تواند بعد از ذکر نام پژوهشگز در داخل کروشه عبارت « به نقل از مرجع شماره….» را بنويسد.

اگر مرجع مورد ذکر توسط يک يا دو نفر نوشته شده باشد،  نام نويسنده و يا نويسندگان مستقيما قبل از شماره مرجع آورده می شود و اگر تعداد نويسندگان بيش از دو نفر باشد، به منظور تلخيص به ذکر نام نويسنده اولی و سپس عبارت « و همکاران» اکتفا می شود.

تذکر: شماره مرجع بهتر است بر اساس شماره مسلسل در فهرست مراجع که به ترتيب ارجاع در متن تنظيم شده است در نظر گرفته شود.

مثال:

 جريان روان کننده در داخل ماده متخلخل تابع قانون دارسی است [12].

– و نيز و چنگ[4] نشان دادند که هدايت حرارتی K برای گروهی از روان کننده ها بر مبنای ترکيبات شيميايی نسبتا ثابت است.

– راسل [ نقل از مرجع شماره 1]

– محمد و همکاران [15]

 

ب- روش سالی:

– در اين روش، اگر نام نويسنده مرجع مورد استفاده در جمله قيد نشود، بايد نام نويسنده و سال انتشار مرجع را در آخر جمله و در داخل پرانتز قيد نمود. در صورت ذکر نام نويسنده بجای شماره مرجع، سال انتشار آن را منظور می نمايند.

 

مثال :

– جريان روان کننده  در داخل ماده  متخلخل تابع قانون  دارسی است ( کامرون ،1976)

– و نيز و چنگ (1980) نشان دادند که هدايت حرارتی K برای گروهی از روان کننده ها بر مبنای  ترکيبات شيميايی نسبتا ثابت است.

– راسل ( نقل از دهقانی، 1374)

– محمد و همکاران (1375)

تذکر : شماره مرجع بهتر است بر اساس شماره مسلسل در فهرست مراجع که بطور الفبائی تنظيم شده است در نظر گرفته شود.

مراجع مورد استفاده در انتهای پايان نامه به غير از حالتی که شماره مرجع براساس ترتيب انفاق در متن پايان نامه آورده می شود، در ساير حالتها بهتر است ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی به ترتيب حروف الفبا و به صورت مسلسل آوره شوند. اگر روش سالی در متن پايان نامه بکار گرفته شده  باشد، ذکر شماره مراجع در اين قسمت لازم نيست.

بطور کلی درج يک مرجع در قسمت  "مراجع"  به شرح زير آورده می شود:

الف- مقالات مندرج در نشريات ادواری:

نام خانوادگی و حروف اول نام کليه نويسندگان "عنوان مقاله" نام نشريه ادواری، نام ناشر، شماره مجلد ( در صورت وجود) شماره نشريه، صفحات از-تا، سال انتشار.

مثال:

[35] منصوری، محمد مسعود " الگورطتم فرآيند تصميم گيری " نشريه دانشکده مهندسی، دانشگده فردوسی مشهد، شماره 2، سال 3، صفحات 190-209، 1370.

[36] Sasson, A.M. " Automatic power system network topology determination" , IEEE Trans. PAS, Vol. 92, 610-618, 1973

ب- کتب

نام خانوادگی نويسنده يا نويسندگان ( مترجم) ، نام کتاب، شماره چاپ، نام ناشر، سال انتشار.

مثال:

[37] Nayfeh ,A.H. "Perturbation Methods " John Wiley and Sons, New York, 1985.

[38] حائری عبدالهادی، ايران و جهان اسلام، چاپ اول انتشارات آستانقدس رضوی،1368.

ج- پايان نامه ها و گزارشات علمی

نام خانوادگی و نام نويسنده، عنوان پايان نامه( گزارش) مقطع تحصيلی پايان نامه، دانشگاه( ناشر)،( شماره گزارش)، سال انتشار.

[39] Mansoori, M.M. " Multi-attribute Multi-dimensional decision model in decision making " Ph.D dissertation, University of California, Irvine, medical, 1980.

 

[40] "Optimization of induction motor efficiency" EPRI Research Project, 1944-1,El-4152CCM,1985.

[41] خادم، جواد، " شبيه سازی موتورهای اشتعال جرقه ای" پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، 1375

تذکر: نام نويسندگان خارجی بهتر است به صورت مخفف قزد شود. سال انتشار را نيز می توان بعد از نام نويسنده و يا نويسندگان آن در داخل پرانتز به جای آخر مرجع درج نمود.

شيوه ارجاع در متن  ( مشخص کردن منابع در متن):

در سبك ونكوور استناد به يك منبع با ذكر عدد در داخل پرانتز در انتهاي هر جمله و يا پاراگراف مشخص مي شود. به عبارتي ديگر, به هر منبعي كه مورد استناد قرار مي گيرد, يك شماره اختصاص مي يابد. مثال:

          ناهنجاريهاي تكاملي، عمده ترين عامل مرگ كودكان را تشكيل مي دهند. با پيشرفت جراحي بخصوص در مراحل جنيني، پيش از تولد و كودكي اطلاعات بسيار مفيد باليني در ارتباط با تكامل انسان به دست آمده است. (5)

1.      اين شماره ها بعد از نقطه و كاما در آخر هر جمله و قبل از دو نقطه( : ) و سمي كولن (; ) قرار مي گيرند.

2.   چنانچه منبعي به دفعات در يك متن مورد استناد قرار گيرد, همان شماره استناد اول دوباره ذكر مي شود و تغييري در شماره استناد آن داده نمي شود.

3.   وقتي در يك محل در متن به منابع متعددي استناد مي شود, از خط فاصله ( – ) براي توالي اولين عدد و آخرين عدد و از كاما (,) براي جدا سازي شماره  متعدد استفاده مي شود. مثال: 3,5,7-9

4.      در اين شيوه , فهرست منابع و مآخذ به ترتيب شماره هاي  استناد تهيه و تنطيم مي شود نه بر اساس حروف الفبا.

الف- منابع لاتين :

1.      استناد به كتاب:

توجه شود که در فهرست منابع نخست نام خانوادگی نويسنده و سپس حرف اول نام کوچک و نام ميانی ذکر می شود.

شماره صفحات مورد استفاده در کتاب در انتهای مشخصات هر منبع پس از سال نشربه دنبال حرف p.  ذکر می شود.

Personal author(s) كتاب داراي نويسنده  
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.p. 55-65

 Editor(s), compiler(s) as author ويراستار /گردآورنده به عنوان نويسنده
Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996. p.129-142

 Organization as author and publisher سازمان به عنوان نويسنده و ناشر
Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992. p. 65-77

Chapter in a book فصلي از يك كتاب
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.

Chapter in a bookفصلی ازيک کتاب

Blaxter P. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel J, editors. Equalities and inequalities in health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. p. 165-78.

2.     مقاله هاي ارائه شده در كنفرانسها

Conference proceedings گزارشهاي كنفرانسها
Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

Conference paper مقاله هاي كنفرانسها    
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.

3. شيوه استناد به مقاله ژورنال

Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr;9(2):58-63

◄. عنوان نشريه را مطابق سبك مدلاين MedLine به صورت مخفف Abbreviation Title به كار بريد. در واقع شيوه نگارش مقاله در شيوه ونکوور بر اساس فرمت پايگاه اطلاعاتي مدلاين مي باشد. آدرس اينترنتي پايگاه مدلاين: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed که بصورت رايگان در محيط اينترنت قابل استفاده است.

مثالهاي ديگر براي مقاله ژورنال:

Volume with supplement ضميمه يك جلد  
Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994;102 Suppl 1:275-82.

Issue with supplementضميمه يك شماره     
Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women's psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol 1996;23(1 Suppl 2):89-97.

Volume with partبخشي از يك جلد        
Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in non-insulin dependent diabetes mellitus. Ann Clin Biochem 1995;32(Pt 3):303-6.

Issue with part بخشي از يك شماره
Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in ageing patients. N Z Med J 1994;107(986 Pt 1):377-8.

Issue with no volume مجله بدون جلد
Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L. Arthroscopic ankle arthrodesis in rheumatoid arthritis. Clin Orthop 1995;(320):110-4.

No issue or volume مجله بدون جلد و شماره   
Browell DA, Lennard TW. Immunologic status of the cancer patient and the effects of blood transfusion on antitumor responses. Curr Opin Gen Surg 1993:325-33.

4. شيوه استناد به منابع الکترونيکی و اينترنت

      اطلاعات موجود درمحيط وب با اطلاعات چاپ شده بر روی کاغذ کاملا" متفاوت است و انواع گوناگونی داردکه عبارتند از:

           الف- صفحات اينترنتی مربوط به اشخاص مانند پژوهشگران، نويسندگان، دانشمندان و بطور کلی صاحبنظران رشته های مختلف.

            ب- صفحات اينترنتی مربوط به سازمانها، دانشگاهها، سازمانهای جهانی، موسسه های تحقيقاتی، کنفرانسها و نظاير آن.

            ج- کتابها و مجلات الکترونيک در زمينه های مختلف علمی

             د- پايگاههای اطلاعاتی در زمينه های مختلف علمی

 منابع اينترنتی ثابت نيستند. يعنی ماهيت اطلاعات در اينترنت متغير بوده و ممکن است هر لحظه نشانی يک سايت تغيير کند و يا هر روز اطلاعات جديدی وارد صفحات سايتها شود که ممکن است کاملا" متفاوت از اطلاعات پيشين باشد و .شناسايي نويسنده و تهيه کننده واقعی برخی صفحات اينترنتی نياز به مهارت خاصی دارد. مثال:

(13) Kilmartin M. Women in GP: a strategy for women GPs. RACGP Online. Available at: URL:http://www.racgp.org.au/. Accessed Jul 30, 2003.

1.      شماره منبع  (13)

2.      نويسنده :  Kilmartin M.

3.      عنوان صفحه(مدرك):  Women in GP: a strategy for women GPs.

4.      عنوان وب سايت:  RACGP Online.

5.      آدرس اينترنتي:' http://www.racgp.org.au/.

6.      تاريخ مشاهده صفحه'  Accessed':Jul 30, 2003.

 

مثالهاي ديگر:

World Wide Web page

McCook A. Pre-diabetic Condition Linked to Memory Loss [online]. 2003. Available from: URL: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_11531.html Accessed Sep16, 2004.

World Wide Web page (no author)

High blood pressure in pregnancy [online]. 2001  Available from: URL: http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hbp_preg.htm Accessed Oct 21, 2002

Journal article from online database

Rockwood K, Graham JE, Fay S. Goal setting and attainment in Alzheimer's disease patients treated with donepezil. J Neurol Neurosurg Psychiatry [serial online] 2002; 73(5):500-507. Available from: Proquest , Accessed Dec 19, 2003.

Book in electronic format

Clinical dermatology illustrated [book on CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995.

E-mail (personal)

Smith P. New research projects in gastroenterology [online]. E-mail to Matthew Hart ([email protected]) Feb 5, 2000.

ب – منابع فارسي

توجه شود که در فهرست منابع فارسی، نخست نام خانوادگی نويسنده و سپس نام کوچک  ذکر شود.

به علائم و نقطه گذاريها نيز توجه شود.

شماره صفحات مورد استفاده در منابع فارسی در انتهای مشخصات هر منبع پس از سال نشر و به دنبال حرف ص.  ذکر شود.

   ا يک نويسنده:

حسينی، ابوالقاسم. اصول بهداشت روانی. مشهد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1371.ص. 25-38

فريدحسينی، رضا. پاتوفيزيولوژی بيماريهای رماتيسمی و خود ايمنی. مشهد: آستان قدس رضوی، 1365.ص.65-83

با دو نويسنده:

معنوی، عزالدين ; فدايي، فربد. خواب و رويا از ديدگاه پزشکی. تهران: دانشگاه تهران، 1367.ص. 23-33

            بيش از سه نويسنده:

فرهودی، ابوالحسن و ديگران. بيماريهای نقص ايمنی، تشخيص و درمان. تهران: علمی، 1365.ص. 42-51

            بدون نويسنده:

اطلس تشريح بدن انسان. تهران : شرکت جغرافيايي و کارتوگرافی ايران، 1365.ص. 83

شيرمادرو تغذيه شيرخوار.تهيه شده توسط اساتيد دانشگاههای علوم پزشکی و معاونت امور بهداشتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1365.ص. 27

            ترجمه يک اثر:

مور، کيت ال. تکامل جنينی انسان. مترجمين عليرضا فاضل، هاله حبيبی،مهنوش فروغی. مشهد: کتابستان، 1371.ص. 65-71

کولينز، ر. دوگلاس. اختلالات آب و الکتروليتها. ترجمه احمد فرزاد، فاطمه حقيقت. مشهد: آستان قدس رضوی، 1365.ص. 43-54

ويراستار و گردآورنده بجای نويسنده:

فرمان آرا، ايرج. گردآورنده. پيشرفتهای جديد در مهندسی بهداشت. تبريز: دانش و زندگی، 1366.ص.125

سازمان به منزله مولف:

شرکت سهامی داروپخش. دارونامه. تهران: 1364.

کتاب چند جلدی با عنوانی عام و عنوانهای خاص هر جلد:

هاريسون، تنسلی راندولف. اصول طب داخلی. ج 3: بيماريهای دستگاه گوارش. ترجمه محمد ناظم. تهران: چهر، 1365.ص. 78-85

        مترجم خاص هر جلد در مکان خود ذکر می شود.

کتابهای چند جلدی با عنوانی عام:

اسنل، ريچارد. آناتومی بالينی. مترجمين سهيل سعادت، تورج راسخی راد. اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، 1374. ج.1 ص. 94-98

ويرايشهای يک اثر:

آل محمد، محمد مهدی. ميکروبشناسی عملی. ويرايش 2. تهران: نشر دانشگاهی، 1365.ص.88

            فصلی يا بخشی از يک کتاب که هر يک دارای نويسنده است:

فرهنگ ، مهرداد. " بيماريهای آلرژيک کودکان" در: مسايل روزمره طب اطفال. گردآورنده محمد توکلی. تهران: دانشجو، 1364.ص.125-140

مقاله :

حاجی ترخانی، امير حسن . "جامعه پزشکی و استفاده از اطلاعات علمی".مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران، سال اول، ش 2 (تابستان 1373): 72-76

 پايان نامه:

گلعلی پور، محمد جعفر. "سيرتکاملی و غير طبيعی مشتقات قوس اول برونشيال در جنين". پايان نامه دکتری تخصصی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1374.ص.41-43

 

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *