تیتر خبرها

ضریب همبستگی چيست؟

ضریب همبستگی چيست؟

یادگیری ضریب همبستگی، کارکرد و انواع آن  از اولین ملزومات به کارگیری روشهای محاسباتی در تحقیقات علی – معلولی می باشد . ضریب همبستگی مبنای محاسبات مربوط به تحلیل مسیر و در نتیجه معادلات ساختاری می باشد.

ضريب همبستگي ارتباط بین دو متغیر را نشان می دهد.این ضریب ابزاری است آماری که به وسیله آن می توان درجه ای را که یک متغیر به متغیر  مرتبط است را اندازه گیری کرد.

انواع روابط بین متغیرها

الف ) رابطه مستقيم

اندازه عددي  بدست آمده برای این ضریب  بين  1-  تا 1+   می باشد که به کمک آن مي توان درجه اي را که دو متغير بايکديگر در ارتباط هستند را نشان داد. در صورتي که عدد همبستگي بين  صفر تا 1 باشد نوع رابطه را مستقيم مي ناميم.

رابطه مستقيم به اين معني است که با افزايش يک متغير انتظار مي رود که اندازه متغير ديگر نيز افزايش يابد و برعکس با کاهش اندازه يک متغير اندازه متغير ديگر نيز کاهش يابد. به عنوان مثال وقتي گفته مي شود بين مصرف ميوه با شادابي پوست رابطه مستقيمي وجود دارد يعني که اگر فردي مصرف ميوه اش بيشتر باشد انتظار مي رود که پوست شادابتري داشته باشد و يا اينکه افراد هر چقدر پوست شادابتري داشته باشند انتظار مي رود که مصرف ميوه آنها نيز بالاتر باشد و برعکس.

ب ) رابطه معکوس

در صورتي که عدد ضریب همبستگي بين صفر تا 1 – باشد رابطه را از نوع معکوس مي ناميم. رابطه معکوس  به اين معني است که با افزايش يک متغير انتظار مي رد که اندازه متغير ديگر نيز کاهش يابد و برعکس با کاهش اندازه يک متغير اندازه متغير ديگر نيز افزايش يابد. به عنوان مثال وقتي گفته مي شود بين مصرف سيگار با طول عمر رابطه معکوس وجود دارد يعني که اگر فردي مصرف سيگارش بيشتر باشد انتظار مي رود که طول عمر کمتري داشته باشد و يا اينکه افراد هر چقدر طول عمر بيشتري داشته باشند انتظار مي رود که کمتر سيگار مصرف کرده باشند و برعکس.

علاوه بر اين درصورتي که مقدار عددي همبستگي برابر 1+ باشد همبستگي را مستقيم کامل و اگر برابر 1 – باشد آن را معکوس کامل و در صورتي که برابر صفر باشد مي گوييم بين دو متغير هيچگونه رابطه اي وجود ندارد.

 


 

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *