تیتر خبرها

بایگانی برچسب: مقیاس

سوالات پرسشنامه و انواع آن

ساختار و انواع سوالات پرسشنامه چهار نوع سوال اساسی که ممکن است در پرسشنامه ها استفاده شوند عبارتند از: سوالات باز سوالات چندگزینه ای سوالات دو گزینه ای مقیاس ها سوالات باز: پرسش هایی است که پرسش شوندگان می توانند با کلمات و جملات خود به سوال پاسخ دهند. سوالات …

توضیحات بیشتر »

مقیاس سازی در پژوهش های کمی و کیفی

مقیاس سازی

مقیاس سازی در پژوهش های کمی و کیفی    مقیاس های اندازه گیری سازه ها که ما در مقالات خارجی با عبارت  scale آنها را مشاهده می کنیم اکنون به یکی از معضلات اصلی تحقیقات کشور ما بدل گشته است. در دوره های آکادمی تحلیل آمایر ایران گاه ساعت ها …

توضیحات بیشتر »

نگرش سنجی در مطالعات مدیریت با تدوین طیف لیکرت

نگرش سنجی در مطالعات مدیریت با تدوین طیف لیکرت تهیه ی پرسش نامه و سایر ایزار اندازه گیری نقش مهمی در پژوهش های علوم اجتماعی و مطالعات مدیریتی  و علوم رفتاری ایفا می کند. مقیاس و پرسش نامه دو عبارتی است که گاه مترادف در نظر گرفته می شود و …

توضیحات بیشتر »