تیتر خبرها

آمار و روش تحقیق

ضریب همبستگی پیرسون

همبستگی پیرسون ، همبستگی پارامتری است که آن را با rp نشان می دهند. ارتباط خطی بین دو متغییر که یکی متغییر مستقل و دیگری متغییر وابسته است را نشان می دهد. به عبارت دیگر ضریب همبستگی پیرسون یک شاخص متقارن است. یعنی متغییر وابسته را می توان بر مبنای متغییر مستقل و متغییر مستقل را می توان بر مبنای متغییر وابسته محاسبه کرد که نتایج هر دو حالت، یکی است.

توضیحات بیشتر »

آزمون آماری غیر پارامتری(Non Parametric Test)

برای استفاده از آزمونهای غیرپارامتری شرایط کلی زیر مورد توجه است: داده های یا متغییر مورد مطالعه، دارای سطح اندازه گیری کیفی و به صورت اسمی و رتبه ای می باشند. توزیع داده ها در جامعه آماری، از توزیع نرمال پیروی نمی کند. در پژوهشی که شیوه نمونه گیری غیر احتمالی باشد، از آزمونهای غیرپارامتری استفاده می شود. در آزمونهای غیرپارامتری، میانه یک یا چند متغییر را در یک یا چند گروه مقایسه می کنند.

توضیحات بیشتر »

خطای نوع اول و خطای نوع دوم

خطای نوع اول پس از انجام آزمون های آماری پژوهشگر در مورد رد یا عدم رد فرضیه تصمیم می گیرد.اگر نتایج آزمون به گونه ای باشد که نتوان آن را رد کرد،جایی برای اثبات یا تایید فرضیه پژوهشی باقی نمی ماند؛ اما اگر فرضیه صفر رد شود به طور غیرمستفیم فرضیه پژوهشی تایید می شود. اگر فرضیه صفر در واقع صحیح باشد ولی پژوهشگر تصمیم به رد آن بگیرد خطای نوع اول رخ داده است. به بیان دیگر این نوع خطا هنگامی انجام می شود که فرض صفر درست است اما پژوهشگر به اشتباه، فرض صفر را رد کرده و فرض پژوهش را می پذیرد. خطای نوع اول را با علامت آلفا نشان می دهند که سطح معنی داری گفته می شود و کوچکترین آن معمولا برابر با 0/05 است.

توضیحات بیشتر »

فرضیه و انواع آن

پژوهش های اجتماعی با برخی سوالها آغاز می شوند در ابتدا با ارائه گمانه های عاقلانه به طور موقت و اثبات نشده به آنها پاسخ می دهد.پاسخ پژوهشگر اجتماعی به این سوال ها که آزمون پذیر می باشد را فرضیه گویند. پاسخ هایی در رابطه با نحوه ارتباط متغییرها و علت یا اثر متغییرها را می توان فرضیه دانست:

توضیحات بیشتر »

وجوه تمایز پژوهش

انتظار می رود که پژوهش شما به صورت پدیده ای نو و منحصر به فرد ارایه شود به گونه ای که در زمینه علمی خویش گامی استثنایی به جلو بردارید. از این رو در این بخش باید مشخص نمایید که پژوهش شما با دیگر پژوهش های انجام شده در این زمینه، دارای چه تفاوت اساسی است و به کدام جنبه ها پرداخته اید که دیگران در پژوهش خود بدان نپرداخته اند. امکان دارد که زمینه علمی، روش پژوهش، یا روند سر و سامان دادن پروژه پژوهشی شما در راستای برخی از پژوهش های انجام شده قبلی باشد و حتی از آنها الهام گرفته باشید و در مواردی دقیقا از ابزار پژوهشی  آنها استفاده نموده باشید.

توضیحات بیشتر »

اهمیت پژوهش

یکی از عناوین مهمی که لازم است به درستی در طرح پژوهشی، اعم از پروژه، پایان نامه و رساله بدان پرداخته شود، اهمیت پژوهش است. در اهمیت پژوهش لازم است مشخص نمایید که در چه زمینه ای، چه بخشی از آن، برای چه کسانی و تا چه درجه ای انجام پژوهش شما اهمیت دارد. برای تدوین اهمیت پژوهش باید به منابع مختلف، نکته ها و شواهدی که حامی اهمیت پژوهش شماست استناد نمایید. به علاوه لازم است که ابعاد اهمیت پژوهش خود را از لحاظ نظری و عملی برشمرید. در این راستا از منابع اصلی و مهمی که مربوط به زمینه علمی مورد مطالعه شماست به دقت بهره جویید و با خلاقیت به ارایه اهمیت پژوهش خویش بپردازید. ضمن آن که می توانید از منطق و نوشته های دیگر پژوهشگران برای نگارش این قسمت بهره بگیرید. سعی نمایید این بخش را به صورتی نو و بدیع ارایه دهید.

توضیحات بیشتر »

اجزای بیان مساله

به طور کلی در پیشنهاد پژوهش و در گزارش پژوهش بیان مساله از سه بخش اصلی تشکیل می شود: 1-بخش اول: این بخش برای تعریف مشکل پژوهش پیش بینی شده است. در این بخش باید کلیه متغییرهای اصلی مشکل را مطرح ساخت و روابط آنها را تشریح کرد. یکی از ابزارهایی که در این بخش می تواند مورد استفاده قرار گیرد، نمودار استخوان ماهی است. برای تشریح تمام ابعاد یک مشکل و رسیدن به زمینه هایی که در بروز یک مشکل می تواند موثر باشد از این نمودار استفاده می شود. نحوه کاربرد این ابزار به این صورت است که مشکل یا معلول در محل راس نمودار(قسمت سر ماهی) نوشته می شود و در قسمت باله های ماهی نیز علتهای مشکل درج می شود. می توان با طبقه بندی علل بروز، شاخه های فرعی و فرعی تر ایجاد کرد.

توضیحات بیشتر »